Huisartsenpraktijk Van den Boom is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Spoednummer:
0478-641202 keuze 1
Spoednummer: 0478-641202 keuze 1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Privacy Statement

PRIVACY VERKLARING

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In Huisartsenpraktijk Van den Boom kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Huisartsenpraktijk Van den Boom, gevestigd aan Baansestraat 6b, 5825 BX te Overloon, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze praktijk heeft een Functionaris Gegevensbescherming. Huisartsenpraktijk Van den Boom verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)

*Onze website heeft niet tot doel om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zonder uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd. Huisartsenpraktijk Van den Boom kan niet controleren of een bezoeker ouders is dan 16 jaar, daarom raden wij ouders/voogden aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder de toestemming die in artikel 5 lid 1 Wet persoonsbescherming is vereist.

Huisartsenpraktijk Van den Boom verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u te leveren;
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;
 • Het afhandelen van uw betaling.

Aan de plichten die voortkomen uit de verantwoordelijkheid voor de verwerking van persoonsgegevens, voldoet de praktijk  als volgt:

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere dan bovengenoemde doeleinden;
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Van den Boom hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens;
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar. Tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Huisartsenpraktijk Van den Boom neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Huisartsenpraktijk Van den Boom) tussen zit. Huisartsenpraktijk Van den Boom gebruikt een huisartsinformatiesysteem waar uw NAW-gegevens, uw medische gegevens en uw medicijngebruik in zijn vastgelegd, zodat wij op een goede verantwoorde wijze onze dienstverlening aan u kunnen leveren.  

Delen van gegevens
Huisartsenpraktijk Van den Boom deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met andere bedrijven die u gegevens verwerken, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Huisartsenpraktijk Van den Boom blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Huisartsenpraktijk Van den Boom uw persoonsgegevens aan andere derden zoals zorgverleners. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Huisartsenpraktijk Van den Boom wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via “het Landelijk Schakelpunt” relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost of waarnemende praktijken. Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo draagt de huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

De emailcommunicatie van Huisartsenpraktijk Van den Boom verloopt het E-zorg netwerk. Dit is een besloten netwerkomgeving, fysiek afgesloten van het internet. De netwerkomgeving wordt 24/7 gemonitord om de veiligheid te waarborgen. Voor meer informatie kijkt u op www.ezorg.nl.

Website
De website van Huisartsenpraktijk Van den Boom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om u als websitebezoeker te beschermen gebruikt Huisartsenpraktijk Van den Boom veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar op onze site). U herkent dit aan het slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

 

Rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Huisartsenpraktijk Van den Boom en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens bij ons indienen. Huisartsenpraktijk Van den Boom wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Huisartsenpraktijk Van den Boom neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.